About residency

¿Qué es Residency? / O projekcie

Civic Engagement and the Arts

ENGLISH 1
ESPAÑOL 2
Polski 3

Residency – Creative tools to empower artists and communities

In 2014 the Residency team involving staff from Staffordshire University, Warsaw University and University of Barcelona embarked upon delivering artist residencies in Poland, Spain and the UK, each involving an artist from a partner country. The project secured EU Lifelong Learning funding through the Leonardo Da Vinci programme to explore how residencies could be used to train and support people in how to use community and participatory arts to promote civic engagement.

In all 3 partner countries training opportunities for community artists and cultural animators is limited, and there is a real gap in support and advice for community organisations interested in working with artists. The residencies in each country set about addressing some of these issues by establishing a live laboratory through a civically engaged arts residency to test out the best ways of training and supporting local people who want to use the arts in this way.

Appointing artists from each of the partner countries, Residency also sought to establish a European perspective on civic engagement in each country. Through study trips and dialogue with community members and local artists, we worked alongside people working in community arts and cultural animation to help shape and design our residencies and to generate ideas, tips and opportunities for developing community arts work in this context. The outcome of this work is the basis for the online toolkit being created as part of this website.

Residency – una herramienta para empoderar a artistas y comunidades

En 2014 el equipo Residency, formado por personas vinculadas a las universidades de Staffordshire, Varsovia y Barcelona, se propuso impulsar residencias artísticas en Polonia, España y Reino Unido implicando a un artista de los países colaboradores. El proyecto obtuvo financiación de la Unión Europea a través del programa Lifelong Learning programme - Leonardo Da Vinci para explorar de qué manera las residencias artísticas podían ser un recurso para capacitar a diferentes personas en el uso de las artes interesadas en promover la participación y dinamización de contextos y proyectos comunitarios. 

En los tres países se constató que las oportunidades de aprendizaje dirigidas a artistas comunitarios y animadores culturales eran limitadas, se detectó una necesidad real de dar soporte y orientaciones a las organizaciones comunitarias que tenían interés en trabajar con artistas. Las residencias desarrolladas en cada país abordaron algunas de estas cuestiones apostando por un enfoque comprometido con el entorno comunitario y la promoción de la participación en los asuntos de su interés, las residencias han sido laboratorios vivos y dinámicos para poner a prueba las mejores maneras de capacitar y dar soporte a las personas que están interesadas en usar las artes de esta manera.

Residency ha tratado de dar una perspectiva europea a la promoción de la participación ciudadana a través de las prácticas artísticas. El nombramiento de artistas residentes de fuera de los países que acogían la residencia, la realización de visitas de estudio y el diálogo con actores comunitarios y artistas locales ha permitido dar forma y diseñar las residencias en cada país así como la generación de ideas y aprendizajes para el desarrollo del trabajo a lo largo del proceso. El resultado del trabajo realizado es la base de esta guía on-line.

Residency – twórcze narzędzia na rzecz zmiany dla artystów i społeczności lokalnych

W 2014 roku ekipa projektu Residency ze Staffordshire University, Uniwersytetu w Barcelonie oraz Uniwersytetu Warszawskiego zaczęła organizować rezydencje artystyczne w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W każdej rezydencji uczestniczyli artyści z innego kraju partnerskiego. Projekt zdobył dofinansowanie europejskiego programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez Całe Życie na badanie, w jaki sposób można wykorzystać rezydencje artystyczne do kształcenia i wspierania ludzi w wykorzystywaniu sztuki społecznej i uczestniczącej (community and participatory arts) do promowania zaangażowania obywatelskiego.

W każdym z trzech krajów partnerskich możliwości kształcenia artystów społecznych i animatorów kultury są ograniczone. Da się zauważyć prawdziwy brak wsparcia oraz poradnictwa dla organizacji społecznych chcących współpracować z artystami. Rezydencje artystyczne zorganizowane w każdym z trzech krajów miały na celu przyjrzenie się niektórym z tych problemów, przyjmując kształt żywego laboratorium, w którym za sprawą zaangażowanej obywatelsko rezydencji artystycznej testuje się najlepsze sposoby kształcenia i wspierania ludzi, którzy chcą wykorzystywać tak sztukę w lokalnym kontekście.

Angażując artystów z krajów partnerskich, projekt Residency starał się też umożliwić europejskie spojrzenie na zaangażowanie obywatelskie w każdym z krajów. Podczas objazdów badawczych oraz rozmów z członkami społeczności lokalnej i lokalnymi artystami, pracowaliśmy wraz z tymi, którzy działają w dziedzinie community arts i animacji kultury, aby wspólnie ukształtować i zaprojektować nasze rezydencje oraz wymieniać się nowymi pomysłami, wskazówkami i możliwościami rozwoju pracy w dziedzinie sztuk społecznych w tym zakresie.

Efekty tej pracy stanowią podstawę narzędziownika dostępnego w internecie, który stworzono na potrzeby tej strony.

Follow us Facebook

Resources

  • Supporting information from Residency

Reports

Final reports

Final Report (EN)

Informe Final (ES)

Raport Końcowysidency (PL)

Country reports 

Polish Residency

Spanish Residency

UK Residency

Conference Paper

Conference paper (MAPSI). An exploration into how artist residencies serve as a training tool for civic engagement. Conference paper

Interested in getting involved and using the toolkit ? Get in touch! Email us!